* Accepter generelle vilkår og betingelser

 1. FORMÅL

1.2. Disse Generelle betingelser og vilkår (“GBV”) gælder for alle tilbud, forslag og salg udført af Specifii IVS (“Specifii”) og ordrer placeret af en kunde (“Kunden”) vedrørernede produkter og/eller services suppleret af Specifii. Kunden og Specifii er individuelt refereret til som en “Part” og kollektivt som “Parterne”.

 1. ORDRER OG LEVERANCER

2.1. Disse GBV finder anvendelse på alle ordrer fra Kunden til Specifii samt ændringer hertil, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet mellem Parterne. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Specifii skriftligt har accepteret fravigelserne.

2.2. En ordre bliver bindende mellem Parterne på dato og tidspunkt for udstedelse fra Specifii ift. betingelserne i anerkendelse af en sådan ordre i skriftligt format.

2.3. Levering af produkter, der ikke leveres i forbindelse med en ydelse, vil ske EX Works (Incoterms 2010).

2.4. Rettighed ift. produkter forbliver med Specifii indtil den fulde betaling af hele beløbet på fakturaen er blevet modtaget af Specifii.

 1. PRIS

3.1. Salgspriser er eksklusiv enhver form for forsendelsesudgifter, skatter eller pligter som bliver opkrævet i relation til eksekveringen af enhver ordre.

3.2. Specifii bevarer rettigheden til at tilpasse salgspriser på ethvert tidspunkt af årsager, der er udenfor Specifiis kontrol, inklusiv men ikke begrænset til ændringer ift. fremstilling, skatter, pligter, transport gebyrer, løn, valutasvingninger såvel som i tilfælde af fejl eller udeladelse af Specifii.

 1. AFBESTILLING

4.1. Kunden eller Specifii kan afmelde en ordre for services på ethvert tidspunkt og af enhver årsag givet at en sådan afmelding er kommunikeret før 2 uger fra den dato, Specifii skulle have udført servicen.

4.2. Kunden eller Specifii kan afmelde en ordre med produkter på ethvert givet tidspunkt og af enhver årsag givet at en sådan afmelding er kommunikeret før Specifii’s notifikation til Kunden at produktet er klar til forsendelse. Hvis Kunden eller Specifii afbestiller ordren før en sådan notifikation, vil Kunden modtage en refundering af købsprisen uden renter.

4.3. Specifii skal ikke pådrage sig noget ansvar eller være forpligtet til at betale kompensation til Kunden i tilfælde af tilbud eller ordre er afbestilt.

 1. RETURNERINGER

5.1. Alle returneringer skal aftales med Specifii.

 1. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

6.1. Specifii bliver under ingen omstændigheder holdt ansvarlig for tilfældige, specielle eller følgeskader, der opstår som følge af eller relateret til disse Betingelser. I tilfælde af at Specifii er holdt ansvarlig for skader, der opstår som følge af eller relateret til disse Betingelser, er Kundens eneste og eksklusive beføjelser fuld refundering af købsprisen uden renter.

 1. INTELLEKTUEL RETTIGHED

7.1. Specifii ejer alle intellektuelle rettigheder til produkter og services. Kunden skal ikke erhverve nogen interesse eller rettighed i Specifii’s intellektuelle ejendom anden end rettigheden til at bruge produktet af dyd ift. disse Betingelser.

 1. FORCE MAJEURE

8.1. Specifii skal ikke holdes ansvarlig til hinanden for fejl ift. at performe eller ift. forsinkelse ift. performance ift. deres respektivt forpligtelser under disse Betingelser, når sådanne fejl eller forsinkelser opstår fra enhver årsag udenfor kontrol, inklusiv uden begrænsing til: Handlinger fra Gud, handlinger fra offentlig fjende, handlinger fra enhver statslig enhed, kriminelle handlinger, uundgåelige ulykker, strejker, lockouts, eller arbejdsopstande , mangler fra normale kilder eller forsyninger eller udstyr fjendtligheder, optøjer, terrorisme eller andre ukontrollerbare forsinkelser.

 1. OPGAVE

9.1. Kunden skal ikke tildele en ordre eller nogen interesse heri eller nogen rettighed herunder (inklusiv retten til at modtage leverancen) uden en forudgående skriftlig bekræftelse fra Specifii. Specifii skal have ret til at tildele eller overføre alle eller dele af en ordre til enhver Affiliate, uden videre formaliteter og uden ansvar fra opgave datoen eller overførselsdatoen.

 1. DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN (GDPR)

10.1. ”Databeskyttelsesforordningen” eller ”GDPR” betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

10.2.”Personoplysninger” betyder enhver information der kan relateres til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet (som defineret i GDPR).

10.3. I tilfælde af og i det omfang at Personlig Data er indsamlet fra Kunden, deres ansatte eller repræsentative og bearbejdet eller brugt af Specifii under og/eller til leverancen af ordren, vil Specifii overholde GDPR og Specifiis persondatapolitik vil gælde for kunderne, ansatte og/eller repræsentative der tilgår enhver af Specifii’s portaler, web sites, applikationer eller/og digital services. Specifii’s persondatapolitik er tilgængelig på Specifii’s website, www.specifii.dk

 1. ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE

11.1. Specifii kan ændre Betingelserne på ethvert givet tidspunkt uden varsel. Betingelserne er tilgængelige på Specifii’s website, www.specifii.dk. Betingelserne som gældte på tidspunktet for, hvornår ordren var accepteret skal fortsat være gældende for den specifikke ordre.

 1. UDSKILLELSE

12.1. Hvis en eller flere bestemmelser i disse GBV måtte findes at være ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke resten af bestemmelserne.

 1. STYRENDE LOV OG KONFLIKTLØSNING

13.1. Specifii og Kunden skal bruge fornuftig kommerciel indsats til at afvikle alle bestridigheder i al mindelighed.

13.2. Disse Betingelser skal blive reguleret og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Danmark. The United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) er eksplicit fralagt.

13.3. Alle uoverensstemmelser og uenigheder af enhver art relateret til disse Betingelser eller et salg ifm. dette, som ikke kan løses i al mindelighed, skal henvises til Københavns byret som den kompetente ret.